స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Thursday, August 30, 2012

Andamaina o anubhavam !

అందమైన ఓ అనుభవం !
మధురోహలు నిలువెల్లా కమ్ముకున్న ఆ క్షణాన
మధుకీలలు తనువెల్లా అలుముకున్న ఆ వైనాన్న
కనులు మూద్దామంటే  ...కనురెప్పల మధ్య అడ్డముగా నీవు

 ఎడద తెరుద్దామంటే ...హృదయ  ఫలకములో అద్దములా నీవు!కునుకు చాటున ... ఉనికి పోవునని భీతిల్లిన ఊహాకృతి
ఉలికి పాటున ...ఎగసి పడినది సంశయపు కెరటాల రీతి
నిదుర పుచ్చి కనులు చూపే  ఆ రూపం....'భౌతికం' 
 మెలకువకే నచ్చిమనో నేత్రం మాత్రమే చూసే  ఆ స్వరూపం....'అలౌకికం' !


మనో గవాక్షపు చక్షువులు వీక్షించగలిగే ఆ ప్రేమద్వైతం
మరో లోకపు దారులు తెరిచే మహిమాన్విత మాధ్యమం
మరే రీతిన సాధ్యము కాని అందమైన అనుభవం
మహీ తలమున అంకురించిన అజరామయ భావ వృక్షం  !

No comments:

Post a Comment