స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Thursday, June 27, 2013

వర్ష సమాగమం !


                                                               వర్ష సమాగమం !

కంపిత అణువులన్ని తనువంతట వ్యాపించు రీతి                                                                                           ధర చుంబిత బిందువులన్ని .... ప్రాణ నాధ ప్రాపుని   కోరి
అతిశయమున తన రూపునె విడివడి ... వడివడిన ఆతని వొడిని చేరి 
పరవశమున రేగడి ఉరవడిన ...సరాగమాడె యెదసడి హెఛ్ఛన్ !

                                                                                                                                  


 

No comments:

Post a Comment