స్వాగతం ...........శుభ స్వాగతం

నా బ్లాగు ను వీక్షించిన అందరికీ ...వందనాలు ..అలమలలు ....నెనరులు !

Wednesday, May 5, 2010

నిమ్మతొన

నిమ్మతొన అంటే అచ్చం గా నిమ్మ తొన కాదండి .....మరి నిమ్మ తొన లాంటిదే నండి . అదేనండీ ........మీ కాలం లో అంటే ఖరీదైన ప్యాకింగు లలో రకరకాల తిను బండారాలు దొరుకుతున్నాయి కానీ .......మా కాలం లో ఐతే .......బస్సుల్లో కొనుక్కు తినాలంటే .....వాంతులు కాకుండా వుండ డానికి కూడా ......' నిమ్మ తొనలు ' లా వుండే ( కనపడే ) ఆరెంజు చాక్లెట్లు అమ్మే వారు . అవి పుల్ల పుల్ల గా .....తీయ తీయ గా ....కలగలుపు రుచి తో గమ్మత్తు గా ఉండేవి ! అల్లా బస్సులో ఓ కుర్రాడు ' నిమ్మ తొనలు ' - 'నిమ్మ తొనలు ' అని అమ్ముతుంటే...... నేనూకొని వాటి రుచిని ఆస్వాదించాను. రెండు వరసలు వెనగ్గా కూర్చున్న ఓ జంట మాత్రం బస్సు ఎక్కిన దగ్గర నుంచీ చిలిపి కయ్యాలు పెట్టు కుంటూనే వున్నారు. బస్సు ఆగిన ప్పుడు ఆమె మాటలు గాలిలో తేలి లీలగా వినపడ్డాయి ''పెళ్లి ఐన తర్వాత మీరు బొత్తిగా ప్రేమ చూపించడం లేదు......ఎంతైనా మీరు మారిపోయారు '' అని ! పాపం అతను సర్ది చెప్పలేక తెగ ఇబ్బంది పడి పోతున్నాడు ! అతని ఇబ్బంది అవస్థ లోనుంచి పుట్టిన చిలిపి ఊహే .......ఈ ' హైకూ ' లాంటి......' దోహా ' లాంటి తవిక ......అదేనండీ ' కవిత '!( సారీ ......ఇది ' తవికే ' )

ప్రేమ నిమ్మతొన ............పెళ్ళి తుమ్మ మొన !

తీయ తీయ గా ...పుల్ల పుల్ల గా వున్నది కాస్తా.................ముల్లులై గుచ్చుకుంటుంటే .........ఆ మాత్రం నిట్టూర్పు వేదన ఎవరికి మాత్రం కలుగదు చెప్పండి !

No comments:

Post a Comment